Веќе излезе второто продолжение на интервјуто снимано за емисијата Македонија Мајка на светот на ТВ Сонце

 

   

Промоцијата на второто македонско издание на книгата Македонскиот Јазик, Потекло на Јазикот, Корен на Зборовите

Ново! Ново! Ново!

   Ми е особена чест и задоволство да ја објавам веста за мојата втора книга која излезе од печат пред недолго време. Се работи за проширена преработка и превод на македонски од оригиналното прво англиско издание на книгата, 'Македонскиот јазик, Потекло на јазикот, Корен на зборовите'. Во оваа книга читателот/ката на скоро 400 страници може да го најде најдобриот одговор на горливото прашање, Зошто западните владетели на светот конзистетно се обидуваат да го истребат македонскиот народ и да ја демонтираат и избришат најстарата земја Македонија од картата на светот? Бидете чекор пред четворицата (САД, Германија, Британија и Франција) јавачи на светската апокалипса. 

    Во Битола заинтересираните може да се јават на 076 790 606 кај Лепа. 

Книгата на Светлана Симоновска од областа на јазиците ‘Македонскиот Јазик Потекло на Јазикот Корен на Зборовите’ се занимава со проучување на на потеклото на зборовите каде централно место зазема македонскиот јазик а со помош на неговиот вокабулар се бара солидно издржано и убедливо  објаснување на зборови кои доаѓаат од повеќе јазици вклучувајќи ги и постарите пишани јазици како што се Коине на македонската држава/империја и латинскиот јазик на Римската држава/империја. Светлана зборува и познава многу европски јазици и во својата лингвистичка истражувачка работа прави анализа и споредба на овие јазици. Преку конкретни лексички примери се обидува да покаже и докаже дека македонскиот јазик е сепак најстар пишан јазик со најстара азбука на денешницата. Покрај македонскиот јазик тука се и другите словенски јазици кои подоцна се изнедриле од македонскиот јазик. Придавката словенски се користи во поново време но се однесува на истите словенски јазици кои потекнуваат како што е веќе кажано - од македонскиот јазик. Тоа значи дека словенските јазици пред многу илјадолетија пред да станат словенски јазици биле и се викале македонски јазици. Иначе словенските јазици каде македонскиот јазик зазема централно место, се вистински, изворни, живи, говорни и логични јазици кои послужиле како супстрат од каде црпеле зборови пишаните државни официјални јазици како Којне и латинскиот јазик. Ова им било познато на лингвистите на минатото кога лингвистиката се оформувала како научна дисциплина. Како резултат на тоа таканаречениот  татко на лингвистиката Фердинанд де Сосур кој највероватно не знаел ниту еден македонски збор ја направил констатацијата која ќе рече дека ‘Пред латинскиот постои период кој грчкиот и словенскиот заедно го споделуваат’. Истотака треба да се има во предвид дека народите кои зборуваат словенски јазици со 40% ја сочинуваат најголемата поединечна јазична група во Европа. Западните антимакедонски настроени земји во поново време но и Римјаните од минатото во своите историски записи и читанки Македонците ги преименуваат со други секакви имиња за да се избегне нивното вистинско и точно име Македонци. Денес тие се преименувани во Грци и Словени а причината за тоа е да се покаже на светот дека Македонците исчезнале или иумреле иако ние Македонците кои живееме во денешницава знаеме дека постоиме и дека сме Македонци по род, јазичен етнички и национален идентитет и самоопределување.  

  Svetlana Simonovskas book from the linguistic domain, “The Macedonian Language Origin of Language Root of Words” works on the genesis of words where the central pivotal place is occupied by the Macedonian language and with the help of the Macedonian language vocabulary a satisfactory solid and  convincing explication is searched and presented for words of languages which include the older written languages such as the official language of the Macedonian state/empire which is Koine as well as the official written language of the Roman state/empire which is Latin. Svetlana speaks and is familiar with many European languages and in her scientific linguistic work does an analysis and comparison of those languages. Through concrete lexical examples she endevours to show and demonstrate that the Macedonian language is the oldest written language with the oldest alphabet, in the present. Apart from the Macedonian language there are also the other Slav languages which later were spawned from the Macedonian language. The adjective Slav is used in more recent time but it refers to the same languages (as already stated) which originate in the Macedonian language. This means that the Slav languages many millennia back, in the time before they became Slav langauges, were Macedonian languages. Moreover, the Slav languages where the Macedonian language plays a central founding role, are authentic, living, spoken and logical languages which were the source and served as substrates from where words were drawn for written official state languages such as Koine, Latin and others. This was known to the linguists of the past when Linguistics was developing into a separate scientific field. Аs a result of this the so-called father and founder of Linguistics, who most certainly didn’t have a word of Macedonian made the following remark and quote, “Before Latin there is a period which Greek and Slav share in common”. It should also be added that the people who speak languages which are termed Slav with 40% of the whole population of Europe make up the largest single group of people and on the European continent. The leading western states which are of a negating hostile anti-Macedonian disposition towards the Macedonians, in the present as well as the Romans in the past, in their Historiographies and chronological records have renamed the Macedonians with many different names in order to avoid the real proper name-Macedonians. Today the Macedonians are called and renamed as Slavs and Greeks. The prurpose and objective of this change is to show to the world that the Macedonians have died out or have completely disappeared off the face of the planet even though we, the Macedonians who live in the present know that we exist and that we are Macedonians by birth, language, culture and ethnic/national identity.  

   

TV appearence on Macedonia Mother of the World programme

The book